ในปี 2563 แบรนด์ไร่กาแฟขี้ชะมดBLUEGOLD ได้จัดโครงการ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคม ณ กลุ่มชุมชนทอผ้าย้อมครามหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มรายให้ได้กับชุมชน

ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านในหมู่บ้าน ที่ว่างเว้นจาการทำนา ทำไร่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แต่ก่อนมีการทำผ้าย้อมคราม เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือน ต่อมาผ้าครามได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาด
จึงทำให้แม่บ้านได้มารวมตัวกันผลิตผ้าครามเพื่อจำหน่าย แต่การทำลายบนผ้าครามนั้นยังเป็นอุปสรรค์ในการจำหน่าย เนื่องจากลายขาดความร่วมสมัยและยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้น ทางแบรนด์ไร่กาแฟBLUEGOLD จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอด เทคนิคการออกแบบลวดลายผ้า เพื่อเป็นความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชน