นโยบายและความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 29 มีนาคม 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Bluegold Coffee ฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายวิธีการที่ บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือทั้งหลาย รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านเว็บไซต์และการให้บริการออนไลน์ของเรา รวมถึง www.bluegoldcoffee.com และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ Bluegold Coffee เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบรรดาบริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”)  ผ่านทางโปรแกรมและร้านค้าของเรา (“บริการ”) นโยบายนี้ไม่ใช้บังคับกับบรรดาเว็บไซต์และบริการซึ่งแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นที่แตกต่างออกไป บรรดาเว็บไซต์และบริการที่มีการทำร่วมกับบรรดาหุ้นส่วนอื่นอาจแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวร่วม หรือคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกจากกันของบรรดาหุ้นส่วนของเราที่เพิ่มเติมขึ้นจากนโยบายของเรา โดยไม่จำกัดนัยทั่วไปของสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น Bluegold Coffeeอาจ ส่งต่อข้อมูลของท่านออกนอกประเทศไทย ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลที่ Bluegold Coffee เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมโดย Bluegold Coffee อันอาจรวมถึง:

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านอีกด้วย เช่น:

 • หากท่านสร้างบัญชี – ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน เมืองที่ท่านเกิด วันเกิดของท่าน เพศ สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หากท่านซื้อสินค้า ณ ร้านค้าของเราหรือผ่านทางโปรแกรมหรือวิธีการอื่นใด –ท่านซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าใด ท่านซื้อที่ใด ท่านซื้อบ่อยเพียงใด รางวัลที่ท่านได้รับ และรางวัลที่ท่านใช้สิทธิแลกรับ
 • หากท่านลงทะเบียนบัตร Bluegold Coffeeใด ๆ – เลขที่บัตร ธุรกรรมของบัตร รวมถึงการเปิดใช้งานบัตรBluegold Coffee มูลค่าที่เติมในบัตร Bluegold Coffee มูลค่าการแลกรับสิทธิ การโอนยอดเงินคงเหลือ การสอบถามยอดเงินคงเหลือ
 • หากท่านทำแบบสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในทางอื่นใด – ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม หรือคำแนะนำของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านอาจสนใจ 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ (IP) เวลาที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์ที่แนะนำท่านให้กับเรา หน้าเว็บเพจที่ท่านเปิด รวมถึงวันที่และเวลาในการเปิดหน้าเว็บเพจดังกล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้และเว็บบีคอน คุกกี้คือบรรดาไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ เหตุผลประการหนึ่งคือคุกกี้ช่วยเราในการพัฒนาไซต์ของเราและประสบการณ์ของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อให้เห็นว่าบรรดาพื้นที่และคุณสมบัติการใช้งานใดที่ได้รับความนิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ของเรา เว็บบีคอนเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจถูกใช้บนบรรดาไซต์ของเรา หรือในบรรดาอีเมลของเรา เราใช้เว็บบีคอนในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชม ทำความเข้าใจการใช้งาน และความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลถูกเปิดขึ้นและมีการดำเนินการบนอีเมลนั้น

Bluegold Coffee อาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง

เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

ในบางกรณี Bluegold Coffee อาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลอื่น ๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่น ๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล

Bluegold Coffeeใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร?

Bluegold Coffee อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการ  เว้นแต่ท่านให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเว้นแต่เป็นการใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือเปิดเผยให้แก่ท่านบนไซต์ของเราหรือโดยบริการของเรา เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • ดำเนินการและจัดการการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Bluegold Coffee ของท่าน รวมถึงบัญชีของท่านและการเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน การใช้งานไซต์ของท่าน
 • เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความของท่านบนบล็อกหรือบนพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ บนไซต์ของเรา หรือกระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดบนไซต์ของท่าน
 • สร้างการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น จำนวนและประเภทของการซื้อของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านโปรแกรมของเรา
 • การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ บริการของท่าน บัญชี และการเข้าร่วมโปรแกรม การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และการขอข้อมูลของท่าน
 • การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของบริษัทในเครือและหุ้นส่วน
 • ขอคำติชมหรือเข้าทำแบบสำรวจ วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นเพื่อเป้าหมายในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา รวมถึงป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

Bluegold Coffee กับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

Bluegold Coffee แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทแม่ และบริษัทในเครือของเรา
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ บริการรับส่งจดหมาย หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์) และที่ช่วยเราทำการตลาดให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานในนามของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลจำเพาะ (ก) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ข) เพื่อใช้บังคับสัญญา นโยบายของบริษัท และข้อกำหนดการใช้งานของเรา หรือ (ค) เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Bluegold Coffee พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบรรดาบุคคลอื่นของเรา
 • หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือพื้นที่ออนไลน์อื่นบนไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ซึ่งท่านได้ลงไว้บนไซต์ของเราอาจถูกแบ่งปันกับผู้เข้าใช้งานพื้นที่รายอื่น และผู้เข้าชมไซต์
 • ในกรณีมีการควบรวม ได้มา การจัดหาเงิน หรือการขายทรัพย์สิน หรือสถานการณ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด Bluegold Coffee อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการโอนทราบ

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี

โดยหลักการ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

สิทธิตามกฎหมายของท่าน และตัวเลือกที่ Bluegold Coffee เสนอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากและเมื่อใดที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกประกาศและมีผลใช้บังคับในประเทศไทย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามเงื่อนไขและความต้องการที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้มีการเปิดเผยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นได้มาอย่างไรโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย สำหรับการขอสำเนาเพิ่มเติม เราอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย
 • สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิในการได้รับการแก้ไขจากเราในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการลบ: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือระงับชั่วคราวซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ หากปรากฎว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับได้ หากมี
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เราเพื่อการใช้งานทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถอ่านได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการอ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เว้นแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค อีกทั้งท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนให้ท่านโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบรรดารูปแบบดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ หากปรากฎว่าสามารถทำได้โดยเครื่องมืออัตโนมัติ
 • สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
 • สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ เว้นเสียแต่ว่า สิทธินั้นถูกจำกัดไว้โดยกฎหมายหรือสัญญาซึ่งเป็นคุณต่อท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บเพื่อยืนยันหรือตรวจสอบ เสรีภาพในการแสดงออก การสาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อสิ่งที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศที่ใช้บังคับ เรายังคงเป็นช่องทางติดต่อสากลของท่านในการใช้สิทธิเหล่านี้

Bluegold Coffee เสนอบรรดาทางเลือกให้แก่ท่านในการขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่เราสื่อสารกับท่าน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกปฏิเสธในอีเมลส่งเสริมการขายที่เราได้ส่งถึงท่าน

หากท่านเลือกไม่รับการสื่อสารการส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังคงส่งข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายถึงท่าน เช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา

ท่านสามารถเลือกในการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนกรณีที่คุกกี้ถูกส่ง หรือถอดออกหรือปฏิเสธคุกกี้ แต่ละเบราว์เซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้สำรวจแถบช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะถอดคุกกี้ออกหรือปฏิเสธคุกกี้ อาจส่งผลกระทบกับการทำงานหรือบริการบนไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร?

Bluegold Coffee จัดการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ระหว่างที่เราดำเนินการสนับสนุนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีระบบหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100%

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้าเพจนี้และเปลี่ยนวันที่ด้านบนของนโยบาย

เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบวันที่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเข้าไซต์นี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะแจ้งท่านหากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำถามและคำติชม

เรายินดีต้อนรับคำถาม คำแนะนำ และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจติดต่อเราทางอีเมลที่: contact@chamod.com หรือโดยทางโทรศัพท์ที่ 082-219-6822 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของเราปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากและเมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศและมีผลใช้บังคับในประเทศไทย และหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูล กรุณาแจ้งคำขอถึงเรา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราซึ่งสามารถได้ที่ช่องทางซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศและมีผลใช้บังคับในประเทศไทย

บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด

เลขที่ 97 ม.12 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190