ไร่กาแฟขี้ชะมด
BLUEGOLD

ร้าน ไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์ ร้านกาแฟที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ของ คุณเฟลม เกียรติศักดิ์ คำวงษา ที่อยากตอบแทนชุมชนของตัวเอง ด้วยการนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด ความเป็นไร่กาแฟและชุมชนทำให้เรามองเห็นถึงคุณค่าของเมล็ดกาแฟที่เรามี รวมถึงผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือที่ละเอียดและประณีตของชาวบ้านเราจึงตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนชุมชนของเรา ให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน