นอกจากนั้นยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชะมด โดยคิดวิธีการ เลี้ยงในระบบนิเวศแบบเปิดตามธรรมชาติ ให้ได้อยู่อย่างอิสระ แทนที่การกักขัง
ไว้เพื่อกินกาแฟเพียงอย่างเดียว จนทำให้ปัจจุบันไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุชะมดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า500ตัว
ในอนาคตคุณเฟลมต้องการพัฒนาไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกกาแฟและเพาะพันธุ์ชะมด เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
ที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน ให้กับคนในชุมชนและเกษตรกร “เพราะความสุขของเรา เริ่มต้นจากชุมชนที่เราอยู่”

BLUEGOLD GROUP

BLUEGOLD PREMIUM COFFEE

VIEW MORE

BLUEGOLD ROASTER

VIEW MORE

BLUEGOLD FARM COFFEE

VIEW MORE

BRANGUS BY BLUEGOLD

VIEW MORE

CHAMOD BEER

VIEW MORE

NARA SUKIYAKI

VIEW MORE