MISSION

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช่ในกระบวนการผลิตการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สร้างแหล่งรามความสุข ความสนุกและการเรียนรู้แหล่งใหม่ให้กับทุกคน

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนควบคู่กันกับการเติบโตของธุรกิจ